De waarde-piramide

Richting optimale benutting van waarde

De waarde-piramide geeft aan dat de toegevoegde waarde van bio-massa wordt bepaald door de toepassing. Bij een goede marktwerking vertaalt deze toegevoegde waarde zich ook in een hogere waarde die aan de bio-massa wordt toegekend. Na de raffinage krijgen de verschillende componenten een eigen toepassing en dus een eigen economische waarde. Hierdoor kan bio-massa een hogere economische waarde krijgen dan zonder deze scheiding in componenten.

Bio-raffinage gericht op optimale waarde-benutting, houdt in dat eerst de stoffen of materialen worden geïsoleerd die ingezet kunnen worden in hoogwaardige producten met een hogere economische waarde.  De restproducten kunnen dan worden gebruikt voor toepassing in producten met een (waarschijnlijk) geringere waarde, zoals veevoer of de productie van tweede generatie biobrandstoffen, voor wegverkeer maar ook voor scheepvaart en luchtvaart. De reststromen die overblijven, kunnen worden omgezet in energie, met name elektriciteit.

Door de optelsom van de zo hoog mogelijke economische waarden van alle diverse componenten van bio-massa, kan het bio-massa product in zijn totaliteit meer opleveren voor de producten dan wanneer het hele product alleen wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit of warmte.